REKLAMA

Promowane ADOPCJE

Maks (piesek)


Bajt (piesek)


Dixie (suczka)


Klara (suczka)

stat4u

StatutStatut Fundacji „Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie”

 

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Bożennę Rajczak zwaną dalej „Fundatorem” - aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Legionowie przy ulicy Piłsudskiego 31/326 za numerem repetytorium A nr 129/2002 z dnia 09.01.2002 r., działa ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203-tekst jednolity), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póĹşniejszymi zmianami) niniejszego Statutu. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu. Siedzibą Fundacji jest Józefów ul. Strużańska 15.

 

Dział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 2

Fundacja została powołana w celach:

 1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
 2. Kształtowania w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.
 3. Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska.

 

§ 3

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 2. Utrzymywanie i prowadzenie miejsc czasowego pobytu bezdomnych zwierząt.
 3. Zmniejszanie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
 4. Współpracę ze schroniskami dla zwierząt oraz wszystkimi organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunkami bezdomnych zwierząt.
 5. Współpracę z organami samorządowymi w zakresie ustaw dotyczących zwierząt.
 6. Współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.
 7. Pomoc przy organizowaniu schronisk i przytulisk dla zwierząt.
 8. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów.
 9. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.
 10. Współdziałanie z organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.
 11. Podejmowanie działań w zakresie ochrony zwierząt.
 12. Podejmowanie działań przeciw okrucieństwu wobec zwierząt. 

 

§ 4 

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 

§ 5

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.

 

Dział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§5

 1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.
 2. Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach.
 3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§6

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§7

Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

 

Dział IV

ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA 

§ 8

Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

 

§ 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora bądĹş śmierci członka Zarządu.
 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  3. niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok;
  4. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu;
  5. istotnego naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

 

§ 10

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.

 

§ 11

Zarząd w szczególności:

 1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji.
 3. Ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Fundatorów.
 4. Przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Fundatorom.
 5. Tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Fundatorów.
 6. Zatwierdza programy działania Fundacji oraz preliminarz budżetu rocznego Fundacji.
 7. Przyjmuje okresowe sprawozdania oraz zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Fundacji.
 8. Ustanawia zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.
 9. Przeprowadza likwidację Fundacji.

 

§ 12

Każdy z członków Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji.

 

§ 13

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Fundatora.
 2. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
  1. Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. Likwidator, Kierownik placówki, przedstawicielstwa bądĹş oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji.
  3. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

 

§ 14

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.

 

§ 15

 1. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.
 3. Z przyczyn ważnych dotyczących działalności Fundacji Zarząd Fundacji zwraca się do Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady.

 

§ 16

 1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność Przewodniczącego lub, co najmniej 2 członków Rady powołanych przez Fundatora w trybie § 9 pkt.1 zdanie 2.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i zmianie jej statutu wymaga zgody Fundatora.

 

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności.
 2. Zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji.
 3. Przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.
 4. Kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów Fundacji.
 5. Ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.
 6. Przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.
 7. Decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub obciążenia.

 

Dział V

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§ 18

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

 

§ 19

Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

 

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

Józefów dn. 27 września 2011 roku

 

 

 

 

Fundator - Bożenna RajczakSchronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie - Statut